Plébános atya köszöntője

2023. augusztus 1-től, Dr. Perger Gyula atya a Sarlós Boldogasszony Főplébánia plébánosa.

Gyula atya augusztus 6-án vasárnap mutatkozott be, új plébániája híveinek.Az alábbiakban olvasható Gyula atya bemutatkozó beszéde:

Kedves Testvéreim!
A liturgiában oly sokszor kimondjuk az Úr legyen veletek, és olyan természetes, hogy a közösség ráfeleli, és a te lelkeddel. Papnak lenni azt jelenti, hogy az ember újra és újra tanúságtevően kimondja az ott lévő közösség felé: veletek az Úr. A hívő közösség pedig visszamondja: veled is az Úr van. Ebből a kölcsönösségből, tanúságtételből élünk. Hiszem, hogy ameddig Szombathelyen tudom mondani: az Úr legyen veletek, mindig lesznek emberek, akik ráfelelik: és a te lelkeddel. Ez a hitem és a reményem. Ezt köszönöm meg minden jelenlévőnek, hogy eddig is mondták, s ezután is mondani akarják.Papi jelmondatommal kezdem bemutatkozó szentmisémet: „Te vagy Uram én reményem, ne hagyj soha szégyent érnem!”

Az Isten küld, testvéreim Tinéktek,
hogy sugarai eleven tüzét,
amik Arcáról a szívembe égtek,
sugározzam csendesen szerteszét
a testvéreknek, kik az éjben járnak.
Az Isten küldött, szentjánosbogárnak.

Krisztusban Szeretett Kedves Testvéreim!

Megilletődötten, a felelősség és a váltás súlyát átérezve állok itt előttetek, átérzem a plébániai közösség vezetésének és szolgálatának felelősségét ebben a nagy múltú templomban, ahol példaképem Mindszenty bíboros is pappá szentelődött 1915. június 12-én. Kőszegen nagyon megszerettem, ezért a váltás, ez a dispozició nagyon megviselt, de Isten segítségét, Édesanyjának közbenjárást és imádságaitokat kérve szeretnék veletek és értetek dolgozni. Kérjétek Istent, hogy legyen velem, velünk szolgálatom id

Köszönöm közvetlen elődömnek, Császár István helynök úrnak, hogy legjobb tudása szerint igyekezett vezetni a plébániát és a rábízott hívek lelki üdvösségét. Köszönöm Istennek, hogy kispap korom óta ismerhetem. Köszönöm, szelídségét jóindulatát, alázatát, amelyet mindig megtapasztalhattam. Imádkozzunk Érte, hogy a Szűzanya oltalmazza és segítse Őt, új szolgálatában is. De szeretnék köszönetet mondani a Gondviselő Istennek Brenner József helynök úrért, akihez 20 éve igaz atyai barátság fűz, ez a barátság sokat jelent nekem. Köszönöm, hogy toronyi plébánosságom 10 évében, majd Kőszegen 2 éven keresztül is segítségemre volt, s most a Székesegyházba is elkísért és vasárnaponként a déli misét Ő fogja mondani. Köszönöm Norbert kispapunk, kedves barátom támogató segítségét is, amelyet az utóbbi években sokszorosan megtapasztaltam.

Úgy gondolom, ha valaki új helyre kerül illik bemutatkoznia. Mindnyájatok előtt ismert, hogy Püspök atya augusztus 1-i hatállyal kinevezett a Székesegyházi Főplébánia plébánosává, s ezzel egyidejűleg az Egyházmegyei Könyvtár, Levéltár és a Püspöki Palotában kialakított Látogatóközpont igazgatói feladatait továbbra is ellátom, ugyanígy a Martinus Könyvkiadóban is, valamint Budapesten az Ecclesia Szövetkezetben.

A mai vasárnapon szeretnék önéletrajz szerűen bemutatkozni. 1977. január 2-án születtem Szombathelyen. A szülői ház és gyermekkorom minden emléke Gyöngyösfaluhoz köt. Hálával és szeretettel gondolok szüleimre, akik Isten ajándékaként, mint 4. gyermeket elfogadtak. Isten és emberszeretetre tanítottak, felneveltek, később anyagi áldozatok mellett taníttattak. Édesapám 2003-ban elhunyt, Édesanyám hála Isten, biztos anyai háttérként mind a mai napig mellettem áll.Általános iskolai tanulmányaim után, amelyet Gencsapátiban végeztem, a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumba jelentkeztem. Érettségi után előttem állt a pályaválasztás nehéz döntése. Először a szombathelyi Tanárképző Főiskola történelem-magyar szakára jelentkeztem és nyertem felvételt. Azonban a tanulmányi év megkezdése után az Úristen hívó szava erősebbnek bizonyult, így jelentkeztem a Szombathelyi Egyházmegye kispapjai közé és tanulmányaimat a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi karán folytattam, ahol 2000. májusában egyetemi diplomát, majd 2001-ben licencia tudományos fokozatot, 6 évvel később pedig doktori fokozatot szereztem. Doktori disszertációmban Mindszenty József bíboros úrnak a Szombathelyi Egyházmegyében végzett tevékenységét dolgoztam fel.

22 évvel ezelőtt, 2001. június 14-én szenteltek pappá itt a szombathelyi Székesegyházban. 2001-től 2003-ig itt a Székesegyházban teljesítettem kápláni szolgálatot. Nagyon sok örömöm volt a lelkipásztori szolgálatban, legfőképpen a minisztránsokkal sikerült egy jó közösséget létrehozni, akikkel voltam táborban, kerékpártúrán, gesztenye-szalonna sütésen, együtt számháborúztunk, s kerestük a liturgia szépségét, ezáltal közelebb kerültünk az Istenhez. Tanítottam Szombathelyen a Bolyai, Frim Jakab, a Váci és a Püspöki iskolákban. 2003-ban kerültem az Egyházmegyei Kollégiumba, ahol 270 diák mindennapjáért voltam felelős. Az Egyházmegyei Kollégium mellett a Markusovszky kórház betegeit látogattam, valamint kisegítettem a kámoni plébánián. Itt ismertem meg 20 évvel ezelőtt Brenner József helynök-nagyprépost urat, akihez, mint említettem mind a mai napig atyai jó barátság köt. 2006-2008-ig Szombathelyen a Szentkirályi Plébánia vezetését bízták rám a hozzátartozó Táplánszentkereszttel együtt. 2008 szeptemberétől Rómába kerültem, ahol a 3 éves kint tartózkodásom alatt egy újabb egyetemi diplomát szereztem történelemből és művészettörténetből, valamint egyháztörténelemből egy tudományos fokozatot. 2011-ben kerültem Toronyba és a hozzá tartozó filiákba Bucsu, Dozmat, Sé községekbe, ahol 10 évig szolgáltam a rám bízottakat.
2 évvel ezelőtt kerültem Kőszegre. Az Istenanyának szolgálatom kezdetén felajánlott egyházközség elfogadott és a közös munka eredményeképp sok mindent elérhettünk, megvalósíthattunk. A köztük eltöltött két év alatt sok-sok ajándékot kaptam: a jól végzett munka örömét, láthattam gyermekeik tiszta tekintetét, találkozhattam fiatalokkal, akik segítséget vártak tőlem, hogy közelebb kerüljenek az Istenhez. Jó volt együtt örülni és izgulni a házasságra készülő jegyespárrokkal. Jó volt látni a fiatal szülők arcán a boldogságot, a jó értelembe vett büszkeséget, amikor megkereszteltem gyermekeiket, vagy amikor az első szentgyónásra és szentáldozásra, majd a bérmálásra készítettem fel Őket. Boldogságot jelentett az a tudat is, amikor a gyóntatás után sok, Istennel kiengesztelődött ember kapta meg a tiszta szív és lélek ajándékát. Sokszor láttam a kórházi, vagy otthoni betegágyon szenvedő, néha reményvesztett arcokat, akikhez a betegeket gyógyító Krisztus adta reményt vittem el a betegek szentségében. Aztán azt is megköszönöm a jó Istennek, hogy az ő segítségével számos gyászoló és bánattól megtört embernek is megadhattam a hit vigaszát, amikor halottaikat kísértünk utolsó útjukra. Öröm, hogy a két esztendő alatt kivűl és belül megújult az ősi kőszegi plébániaház valamint a kőszegfalvi templom is. Lelkipásztori feladataim mellett 2017-től a Püspöki Palotában kialakított Látogatóközpont, Egyházmegyei Könyvtár, Levéltár valamint Martinus Kiadóban is segítem az Egyházmegye munkáját, valamint Budapesten az Ecclesia Szövetkezeten keresztül a Magyar Egyház munkáját.

Mostani szombathelyi kinevezésemet, mint az eddigieket is szolgálatnak tekintem. Márai Sándorral együtt vallom: az életnek értéket csak a szolgálat adhat, amellyel az emberek ügye felé fordulunk. Ember vagy, tehát ember módra az emberek között kell élned. Ember módra élsz, ha igazságosan élsz. Ha minden cselekedeted és szavad mélyén az a szándék van: nem ártani az embereknek. Néha csak azzal, hogy nem hallgatunk el tényeket, néha csak azzal, nem adok igazat, ha mindenki kiabál igen igen. A halálos ágyunkon csak akkor pihenhetünk nyugodtan, ha minden nap, minden öntudatunkkal az igazságot szolgáljuk.

A Jézus Krisztustól kapott örök igazságot szeretném közvetíteni mindnyájatoknak. De amint Jézus Krisztus nem volt magára hagyatva munkája közben, mert voltak tanítványai, így számítok én is rátok. Számítok a közösség minden tagjára, a héten végig látogattam a Papi Otthon lakóit számítok az ott élő Érsek atya valamint idős atyák szolgálatára is. Köszönöm Dr. Pem László pápai káplán, Kovács Ferenc káplán, Hancz Tamás igazgató úr, kisegítő lelkész valamint Bodorkós Áron újmisésünk szolgálatát, amelyre Dr. Székely János megyéspüspök kérte őket továbbra is templomunkban. Köszönöm Wimmer Roland gazdasági helynők úr szolgálatát is közösségünkben. Köszönöm a gyóntató atyák segítségét, így Molnár János atyáét, Kiss Sándorét valamint a jövő héttől Porpáczy József atyáét is. Számítok az egyházközség elnökére, az egyházközségi tagokra, a templomban szolgálatot teljesítőkre, a kántorokra, a sekrestyésekre, a takarítókra, a hitoktatókra, a felolvasókra, az akolitusokra, a minisztránsokra és a plébánia területén működő minden egyházi közösségre. Külön köszönöm Sélley Judit több évtizedes munkáját a Főplébánia irodájában. Számítok az Önkormányzat és a városban működő minden szervezet, minden közösség segítségére. Dolgozzunk, együtt imádkozzunk a városért, annak lakóiért s a város lelki megújulásáért!

Szükségem van mindannyiotok segítségére és támogatására, mert ha a pásztor és a nyáj egyet akar, akkor azon az Isten áldása van. Így legyen ez Szombathelyen is. Példaképem, Mindszenty bíboros mondásának szellemében szeretnék munkálkodni, amely így hangzik: a fényt soha ne mondd árnyéknak, az árnyékot soha ne mondd fénynek, a jót soha ne mondd rossznak és a rosszat soha ne mondd jónak. Eddig így cselekedtem, s Isten segítségével ezután is ezt teszem. Az újmisémre választott jelmondat sokszor adott erőt 22 éves papságom alatt, ezért most személy szerint újra ezzel mondok köszönetet a Gondviselő Istennek:„Te vagy Uram, én reményem, ne hagyj, soha szégyent érnem!”

Köszönöm Uram, hogy 22 éves papságom során soha nem hagytál cserben, mégha meg is próbáltál, köszönöm, hogy a görbe vonalakon is tudtál egyenesen írni. Köszönöm a családomat, ahonnan a munka szeretetét tiszteletét magammal hozhattam. Köszönöm Neked, azokat a híveket is, akik valóban segítő jószándékkal álltak mellettem a 22 év alatt. Áldd meg ezt a közösséget is, amelyet most augusztus 1-től rám bíztál. Áldj meg engem is, aki most nehezen látom a jövő felé vezető utat, nehezen látom gondviselő szándékodat!

Szolgálatom kezdetén a Székesegyházi egyházközséget a Boldogságos Szűzanya oltalmába szeretném ajánlani Neki, aki földi zarándoklásunk útitársa, Neki, aki a remény, a bizalom és vigasztalás és a bölcsesség anyja:

Mária, Jézus Anyja a Székesegyházi Főplébánia Édesanyja, engedd, hogy így szólítsunk téged!
Krisztus Anyja, aki a Szentlélektől való fogantatás által a Messiásnak embertestet adtál,hogy üdvözítse a szegényeket és megtört szívűeket;
őrizd meg szívedben Egyházközségünk valamennyi tagját!
Hitnek Anyja,aki elkísérted a templomba az Emberfiát,
hogy beteljesítse az atyáknak adott ígéreteket;
ajánld az Atyának az ő dicsőségére Egyházközségedet,
Szövetség Szent Szekrénye!
És légy áldott, ó kegyelemmel teljes!
Fogadj el minket,amilyenek vagyunk, itt melletted.
Fogadj el minket!
Tekints a szívünkbe!
Fogadd el gondjainkat és reményeinket!
Készíts fel minket Fiad eljövetelére!
Fogadj el minket napi problémáinkkal,gyöngeségeinkkel és hibáinkkal, válságainkkal, személyes, családi és társadalmi esendőségeinkkel együtt!
Ne hagyd, hogy elveszítsük jó szándékunkat!
Ne hagyd, hogy elveszítsük lelkiismeretünk őszinteségét és magatartásunk becsületét!
Járj közben értünk imádságod által!
Mentsd meg az egész világ békéjét!Légy velünk, te Szeplőtelen!
Légy velünk!
Légy Magyarországgal!
Légy az Egyházzal és az egész világgal!
Ámen