Húsvétvasárnap

Hangzó evangélium (Lukács 24, 13 – 35)

Húsvétvasárnap ketten a tanítványok közül egy Emmausz nevű faluba mentek, amely Jeruzsálemtől hatvan stádiumra (két-három óra járásnyira) fekszik. Útközben megbeszélték egymás között mindazt, ami történt. Míg beszélgettek és vitatkoztak, egyszerre maga Jézus közeledett feléjük, és hozzájuk szegődött. Ők azonban nem ismerték meg őt, mert látásukban akadályozva voltak. Jézus megkérdezte őket: „Milyen dolgokról beszélgettetek egymással útközben?” Erre szomorúan megálltak, és egyikük, akit Kleofásnak hívtak, ezt válaszolta neki: „Te vagy talán az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudja, mi történt ott ezekben a napokban?”
Ő megkérdezte: „Miért, mi történt?” Azok ezt felelték: „A názáreti Jézus esete, aki szóban és tettben nagyhatású próféta volt Isten és az egész nép előtt. Főpapjaink és elöljáróink kiszolgáltatták őt, hogy halálra ítéljék, és keresztre feszítsék. Pedig mi azt reméltük, hogy ő váltja meg Izraelt. Azóta, hogy ezek történtek, már három nap telt el, és néhány hozzánk tartozó asszony is megzavart bennünket. Hajnalban a sírnál voltak, de nem találták ott a holttestét. Azzal a hírrel tértek vissza, hogy angyalok jelentek meg nekik, akik azt állították, hogy él. Közülünk néhányan el is mentek a sírhoz, és úgy találtak mindent, ahogyan az asszonyok mondták, őt magát azonban nem látták.”
Jézus erre így szólt: „Ó, ti oktalanok, ti késedelmes szívűek! Képtelenek vagytok hinni abban, amit a próféták jövendöltek! Hát nem ezeket kellett elszenvednie a Messiásnak, hogy bemehessen dicsőségébe?” Aztán Mózesen kezdve valamennyi prófétából megmagyarázta, ami az Írásokban őróla szól.
Közben odaértek a faluhoz, ahová tartottak. Úgy tett, mintha tovább akarna menni. De azok marasztalták és kérték: „Maradj velünk, mert esteledik, és lemenőben már a nap.” Betért tehát, hogy velük maradjon. Amikor asztalhoz ültek, kezébe vette a kenyeret, áldást mondott, megtörte, és odanyújtotta nekik. Erre megnyílt a szemük, és felismerték. De ő eltűnt előlük.
Akkor azt mondták egymásnak: „Ugye lángolt a szívünk, amikor útközben beszélt hozzánk, és kifejtette az Írásokat?”
Még abban az órában útra keltek, és visszatértek Jeruzsálembe. Ott egybegyűlve találták a tizenegyet és társaikat. Azok ezzel fogadták őket: „Valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak!” Erre ők is elbeszélték, mi történt az úton, és hogyan ismerték fel Jézust a kenyértörésben.
Lk 24,13-35

Emmausz

„Emlékezzetek rá, hogy soha nem vagytok egyedül, Krisztus veletek van az úton életetek minden napján.
Meghívott és kiválasztott benneteket arra, hogy Isten gyermekeinek szabadságában éljetek.
Forduljatok hozzá imádsággal és szeretettel.
Kérjétek tőle a bátorságot és az erőt, hogy mindig az Ő szabadságában éljetek.
Sétáljatok vele, aki maga az Út, az Igazság és az Élet!”
(Szent II. János Pál pápa)


Helyszín napjainkban – Emmausz

„ kezébe vette a kenyeret, áldást mondott, megtörte, és odanyújtotta nekik ”

Talán az összes kovásztalan kenyér körül a legismertebb a zsidók kenyere a pászka, azaz a macesz. A pászka a latin pascha, a héber pészah szóból eredeztethető. Átvonulást jelent, az egyiptomi fogságból való kivonulásra utal , amelynek időpontja egyben ünnep is. A bibliai történet szerint a zsidók nagyon gyorsan hagyták el Egyiptomot, így nem volt idő a kenyér megkelesztésére,   kovász nélkül, a fejükre téve vitték magukkal a kenyértésztát, amit  a nap szárított meg. A pászka éppen ezért a zsidóknak a szabadságot szimbolizálja, amit szertartásosan  a zsidó húsvétkor, a pászkaünnepen,amúgy egész évben fogyasztanak.

A pászka szigorúan csak lisztből és vízből készülhet, és  sütése közben is több tisztasági előírást kell betartani. 


Emmaus (Christian Media Center)

VISSZA a Nagyhét főoldalra