Lukács evangélium – 3.

II. AZ ELŐKÉSZÜLET

Keresztelő János működése.

1Tibériusz császár uralkodásának 15. esztendejében, amikor Poncius Pilátus volt Júdea helytartója, s Galileának Heródes volt a negyedes fejedelme, testvére, Fülöp meg Itureának és Trachonitisz tartományának, Lizániás pedig Abilinának volt a negyedes fejedelme, 2Annás és Kaifás főpapok idején az Úr szózatot intézett Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában. 3S ő bejárta a Jordán egész környékét, hirdette a bűnbánat keresztségét a bűnök bocsánatára, 4ahogy meg van írva Izajás próféta beszédeinek könyvében: „A pusztába kiáltónak a szava: Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit! 5A völgyeket töltsétek fel, a hegyeket, halmokat hordjátok el, ami görbe, legyen egyenessé, a göröngyös változzék sima úttá, 6és minden test meglátja az Isten üdvösségét.” 7Ezért így beszélt a néphez, amely kiment hozzá, hogy megkeresztelkedjen: „Viperák fajzata! Ki tanított arra titeket, hogy fussatok az eljövendő harag elől? 8Teremjétek a bűnbánat méltó gyümölcsét! És ne mondogassátok magatokban: Ábrahám a mi atyánk! – Mert mondom nektek, van hatalma az Istennek, hogy ezekből a kövekből fiakat támasszon Ábrahámnak. 9A fejsze már a fák gyökerén van. Minden fát, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágnak és tűzre vetnek.” 10Ekkor megkérdezte a tömeg: „Mit tegyünk hát?” 11„Akinek két ruhája van – válaszolta –, az egyiket adja oda annak, akinek egy sincs. S akinek van mit ennie, ugyanígy tegyen.” 12Jöttek a vámosok is, hogy megkeresztelje őket, 13s így szóltak hozzá: „Mester, mit tegyünk?” Ezt felelte nekik: „Ne szedjetek be többet, mint amennyi meg van szabva.” 14Megkérdezték a katonák is: „Hát mi mit tegyünk?” Nekik így felelt: „Ne zsaroljatok, ne bántsatok senkit, hanem elégedjetek meg zsoldotokkal.” 15A nép feszülten várakozott. Mindnyájan azon töprengtek magukban, vajon nem János-e a Krisztus. 16Ezért János így szólt hozzájuk: „Én csak vízzel keresztellek benneteket. De jön nálam erősebb, akinek saruszíját sem vagyok méltó megoldani. Ő majd Szentlélekben és tűzben fog benneteket megkeresztelni. 17Szórólapátja már a kezében, hogy rendet teremtsen szérűjén, a búzát csűrébe gyűjtse, a pelyvát meg olthatatlan tűzzel elégesse.” 18És még sok mással is buzdította a népet, így hirdette nekik az örömhírt.

Keresztelő János fogságba vetése.

19Heródes negyedes fejedelmet is megrótta testvérének felesége, Heródiás miatt, és a többi gonosztettéért, amit Heródes elkövetett; 20amiket az megtetézett még azzal is, hogy börtönbe vetette Jánost.

Jézus megkeresztelése.

21Ekkor történt, hogy amikor már az egész nép megkeresztelkedett és Jézus is fölvette a keresztséget, és amikor imádkozott, megnyílt az ég, 22és a Szentlélek galamb alakjában leszállt rá. Szózat is hallatszott az égből: „Te vagy az én szeretett Fiam, benned telik kedvem.”

Jézus családfája.

23Föllépésekor Jézus mintegy harmincéves volt. Azt tartották róla, hogy Józsefnek a fia, aki Éli fia volt, 24ez Mattaté, ez Lévié, ez Melchié, ez Jannaié, ez Józsefé, 25ez Mattatáé, ez Ámoszé, ez Náhumé, ez Heszlié, ez Naggájé, 26ez Maaté, ez Hattatiáé, ez Szemeiné, ez Józsefé, ez Jodáé, 27az Jochanané, ez Rezáé, ez Zerubbábelé, ez Sealtielé, ez Nerié, 28ez Melchié, ez Addié, ez Kozámé, ez Elmadamé, ez Eré, 29ez Jézusé, ez Eliezeré, ez Jorimé, ez Mattaté, ez Lévié, 30ez Simeoné, ez Júdáé, ez Józsefé, ez Jonámé, ez Eljákimé, 31ez Meleáé, ez Mennáé, ez Mattatáé, ez Nátámé, ez Dávidé, 32ez Izaié, ez Obedé, ez Boászé, ez Szalmozé, ez Nachsoné, 33ez Aminadabé, ez Adminé, ez Arnié, ez Heszromé, ez Perecé, ez Júdáé, 34ez Jákobé, ez Izsáké, ez Ábrahámé, ez Táréé, ez Náchoré, 35ez Szeruché, ez Regué, ez Pelegé, ez Héberé, ez Selaké, 36ez Kenáné, ez Arpachsádé, ez Szemé, ez Noéé, ez Lámeché, 37ez Metuselaché, ez Hénoché, ez Járedé, ez Mahalalelé, ez Kenáné, 38ez Enosé, ez Szeté, ez Ádámé, ez az Istené.